top of page

Salgs- og medlemsvilkår

1. GENERELT
Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Sun Lounge AS, Markveien 1, 0554 Oslo, Orgnr.91928896mva. Epost: post@sunlounge.no - Telefon: +4746903818 Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.
 

2. MEDLEMSKAP I SUN LOUNGE
2.1. Medlemskap i Sun Lounge kan tegnes av myndige personer som:
2.1.1. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter Sun Lounge´ vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.
2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i Sun Lounge.
2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere Sun Lounge-sentre.
2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i Sun Lounge.
2.1.5 Er over 18 år (jfr Strålevernsforskriften §37 første ledd)
2.5. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.
2.6. Medlemskapet i Sun Lounge er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.
2.7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre. Det skal ikke være fler enn en persom inne på solrommet til enhver tid. Ved deling av medlemskap eller annen misbruk vil medlemmet bli belastet et feilbruksgebyr fastsatt kr 1500 inkl mva. Medlemmet vil ved feilbruk bli satt i karantene og vil ikke lenger kunne starte solsengene flere enn en gang pr 24 timer.
2.8. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å benytte ett eller flere Sun Lounge-sentre slik angitt i Medlemsavtalen.
2.10. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere sentre, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med Sun Lounge´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.
2.11. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til sentre, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
2.12. Medlemmer som innehar et medlemskap som Sun Lounge ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Sun Lounge´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.
2.14. Sun Lounge vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider på tilgjengelige sentere i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle senter vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).
2.15. Kameraovervåking vil bli gjennomført på Sun Lounge´ sentere.
 

3. BETALING AV MEDLEMSKAP
3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Sun Lounge´ til enhver tid gjeldende priser. Priser er i norske kroner (NOK)
3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte Sun Lounge dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.
3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til Sun Lounge. Denne avtalen kan Medlemmet starte via sin medlemsprofil på vår nettside og via app. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall samt påse dekning på betalingskort.
3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Sun Lounge kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Ved manglende betaling av tilsendt inkassovarsel vil kravet oversendes ekstern inkassator (Kapitalkontroll AS).
3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.
3.6. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:
3.6.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7.
3.6.2. Sun Lounge har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7.
 

4. MEDLEMMETS ANSVAR
4.1. Medlemmet plikter å:
4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge Sun Lounge´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.
4.1.2. Informere Sun Lounge ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
4.1.3. Låse seg inn med egen app-bruker, Sun Lounge vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.
4.2. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare påloggingsinformasjon på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til Sun Lounge.
 

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON
5.1. Sun Lounge vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.
5.2. Medlemmet samtykker til at Sun Lounge registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Sun Lounge´ tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Sun Lounge. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Sun Lounge v/styrets leder. Medlemmet samtykker til at Sun Lounge lagrer brukshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og optimalisere tjenesten. Medlemmet kan også selv legge til egen brukshistorikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Brukshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike sentre, solingstid og når på døgnet tjenesten benyttes.
5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin brukshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Sun Lounge skal bekrefte mottak av melding om sletting.
5.4. I henhold til punkt 2.15 vil kameraovervåking gjennomføres på Sun Lounge´ sentre. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.
5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at Sun Lounge kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Sun Lounge. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan Medlemmet selv administrere via «Mine sider». Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.
5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Sun Lounge.
5.8. Generell informasjon fra Sun Lounge om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.
 

6. FRYS AV MEDLEMSKAPET
6.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i Sun Lounge. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.
6.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside.
6.3. Søknadsskjema for frys av medlemskap finnes her.
6.4. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.
6.5. Sun Lounge vil ikke kreve Medlemmet for medlemsavgift i innvilget fryseperiode i henhold til punkt 3.7.1. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende.
6.6. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
6.7. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må Medlemmet selv registrere nytt søknadskjema for ønsket fryseperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt fryseperiode.
6.8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil Sun Lounge kunne kreve at Medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til Sun Lounge´ til enhver tid gjeldende priser.
 

7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN
7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til Sun Lounge innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et Sun Lounge-senter. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Innmeldingsavgifen blir ikke refundert.
7.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
7.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal profilside i app eller min side via nettsiden benyttes. Sluttdato vil umiddelbart bli fremvist medlemmet. Medlemmet vil i tillegg motta epost med bekreftelse på at oppsigelse er registrert. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til Sun Lounge uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. Sun Lounge skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.
7.5. Dersom Sun Lounge og Medlemmet i samråd anser at benyttelse av solarium innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. Sun Lounge kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er uforsvarlig at Medlemmet benytter Sun Lounge’ sine solarium.
7.6. Sun Lounge har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.
7.6.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder Sun Lounge seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Sun Lounge gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. Sun Lounge forbeholder seg retten til å endre pris på tjenesten ved økte kostnader som følge av pandemi og offentlige påkrav, endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
7.6.2. Sun Lounge forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil Sun Lounge gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
7.6.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.6.4, forbeholder Sun Lounge seg retten til å foreta uten forutgående varsling.
7.6.4. Vedtar Sun Lounge betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil Sun Lounge gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
7.6.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til Sun Lounge innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
7.6.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra Sun Lounge via e-post eller brev.
7.7. Sun Lounge har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.
7.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Sun Lounge.
 

8. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI
8.1. Sun Lounge er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et Sun Lounge-senter.


9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING
9.1. Sun Lounge er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Sun Lounge´ tilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Sun Lounge´ kontroll og Sun Lounge ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
9.3. Tvister mellom Medlemmet og Sun Lounge skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.

bottom of page