MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR
Sun Lounge AS (Sun Lounge)
Sagveien3
0458 Oslo

Besøksadresse: Markveien 1, 0554 Oslo
Email: post@sunlounge.no
Tlf. 91688123 / 90184454
Org. nr. 919288965

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge
parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.
Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved
nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.
Rettigheter og plikter som medlem hos Sun Lounge.

Sun Lounge (SL):
• Foretar adgangskontroll
• Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
• Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med
helligdager og offentlige fridager.
• Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger
utenfor SL`s kontroll.
• Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår
under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige
eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
• Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger
og regler som er satt av SL.
• Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. * All kundedata og
personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.
Medlemmet:
• Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer * Plikter å
endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,- * Aksepterer at
SL fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere tilbudet.
• Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved bruk av våre
tjenester.
• Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en
annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter
til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført soling.
• Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til
bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
• Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg
adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen. *
Dersom du mister medlemskortet skal Sun Lounge ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan
sperres.
• Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker.
• Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at
medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette
avbrudd i driften.
• Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på studio. Ved brudd på
aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli
refundert.

2. Generelle kontraktsbestemmelser
* Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra
førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.
* Du kan maksimalt ta 30 minutter sol hver dag.

3. Betaling av medlemskapet
• Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved
inngåelse av kontrakt.
• Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.
• SL forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen
tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet
forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
• Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
• Sun LoungeAS (Org.nr 919288965) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne
nettsiden.

4. Angrerett
Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort
utenfor senterets fysiske lokaler.

5. Prosedyre ved manglende betaling
Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til
enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold
av betaling kan SL sperre adgang til studio. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil
gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.
• Oppsigelse av medlemsavtalen.
• Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap.
• Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden
som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november
utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
• SL forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar
vesentlige brudd på SL`s interne retningslinjer

7. Frysing av medlemskap
Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer: * Sykdom med
sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.
• Graviditet
• Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste
Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1
måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på
forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som
sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges
søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.
8. Behandling av kundedata
Kundedata blir ikke delt med eller solg til tredjepart. Kundedata oppbevares i henhold til norsk lov.
Kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker krypter (SSL) side levert av NETS.